2 ستون (بدون فضای خالی) + 1 ستون نوار کناری

~ ماژول مقدمه مقالات آژاکس با "تصاویر معرفی" (2 ستون + 1 ستون) ~

دو ستون ساختمانی - بدون فضا

ماژول معرفی مقالات آژاکس "ساختمانی" گرید دو ستون و "بدون فضای" بین ستون.